Produkt přidán do košíku.

Obchodní podmínky

 OBCHODNÍ PODMÍNKY 

obchodní společnosti

PIVOTÉKA sro, sídlo: Dolní novosadská 48/46, Nové Sady, 779 00 Olomouc Spisová značka: C 55234 Vedená u Krajského soudu v Ostravě, Identifikační číslo: 29459826 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetu 

adresa www.pivoteka.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Palena pálená Tyto Obchodní podmínky SPOLEČNOSTI Obchodní společnost Nábytek elegance sro se sídlem Pod Krejcárkem 975/2, 130 00 Praha 3, s číslem 023 94 782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského Soudu v Praze, oddíl C, vložka 218694 (DÁLE Jen " prodávající ") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/1998 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen " občanský zákoník ") vzájemná práva Povinnosti smluvních stran vzniklých v souvislosti Nebo na základě kupní smlouvy (dále jen " kupní smlouva ") uzavřené mezi jiným fyzickou osobou pouze " kupujícím "Internetový obchod JE prodávajícím provozován na internetových stránkách umístěných na internetových stránkách (DÁLE Jen " webová stránka "), což je na prostřednictvím webových stránek (DÁLE Jen" obchod obchodu ").
  2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu koupit zboží od prodejce, je právnickou osobou nebo osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo při samostatném výkonu povolání.
  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek může být uzavřena v kupní smlouvě. Odchylní ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit nebo doplnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z doby platnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Na základě registrace kupujícího provedeného na webové stránce mohou kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávku zboží (dále jen " uživatelský účet "). V případě, že web rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží také bez registrace přímo z obchodu obchodu.
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu jsou kupujícím při všech jejich změnách povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou považovány za správné prodávající.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovat mlčenlivost ohledně informací nezbytných pro přístup do jeho uživatelského účtu.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, zejména v případě, že kupující svůj uživatelský účet nepoužívá déle než 24 měsíců nebo v případě, že kupující poruší své závazky z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, zejména s ohledem na nezbytnou údržbu hardwaru a softwarového vybavení prodejce resp. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1. Veškerá prezentace zboží umístěná v internetovém rozhraní obchodu má informativní charakter a prodejce není povinen uzavřít kupní smlouvu s tímto zbožím. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, včetně uvedení ceny jednotlivých zboží a nákladů na vrácení zboží, pokud tyto zboží nelze vrátit obvyklým poštovním způsobem. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost kupujícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně dohodnuté podmínky.
  3. Webový obchod obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedených v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručeno v rámci území České republiky.
  4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávací formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednací formulář obsahuje zejména informace o:
   1. objednaný tovar (objednaný tovar "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   2. způsob platby cen zboží, údaje o požadovaném způsobu dodání objednaného zboží a
   3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako " objednávka ").
  5. Před odesláním objednávky kupujícímu je umožněno kupujícímu kontrolovat a měnit údaje, které kupující zadal do objednávky, s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby při zadávání údajů do objednávky. Objednávku odešlete kupujícímu kupujícímu kliknutím na tlačítko " DOKONČIT OBJEDNÁVKU ". Údaje uvedené v objednávce jsou považovány za správné prodejce. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky tuto potvrzení obdrží kupujícím elektronickou poštou, a to na adresu kupujícího elektronické pošty uvedené v uživatelském účtu nebo v objednávce (dále jen " elektronická adresa kupujícího ").
  6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. Písemně nebo telefonicky).
  7. Smluvní vztah mezi prodejcem a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), který je odeslán kupujícím kupujícím elektronickou poštou, a to na adresu kupujícího elektronické pošty. 
  8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při využití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si ponechávají kupující sám, přičemž tyto náklady neodlišují od základní sazby.
 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy mohou kupující platit kupujícímu následujícími způsoby:

                   a) v hotovosti v prodejně prodejce na adrese PIVOTÉKA sro Dolní novosadská 46/48 Olomouc 779 00

                   b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, 

                   c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2300512939/2010, vedený u Fio banky, as (dále jen "účet prodávajícího").

  1. Spolu s kupní cenou je kupující povinen platit kupujícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží v dohodnuté výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu nebo jinou podobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti platit kupní cenu zboží předem.
  3. V případě platby v hotovosti nebo v případě platby za hotovost je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případěhotovostní platby je kupní cena splatná do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy.
  4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě nehotovostní platby je kupující povinen zaplatit kupní cenu za splnění okamžiku připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečné potvrzení objednávky (článek 3.6), požaduje zaplacení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodejcem kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  7. Pokud je v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystavuje se kupujícímu daňový doklad - doklad o výdajích provedených na základě kupní smlouvy kupujícím. Prodávající je daňovým poplatníkem z přidané hodnoty. Daňový doklad - vystaví vystavovatel fakturu kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej elektronicky na elektronickou adresu kupujícího.
 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  1. Není-li uvedeno jinak, práva uvedená v tomto čl. 5. obchodních podmínek jsou k dispozici pouze kupujícím spotřebitelům. Kupující podnikatel může odstoupit od smlouvy pouze ze zákonných důvodů. Odstoupení od smlouvy podle ustanovení § 1861 a násl. občanského zákoníku se na kupujícího podnikatele nevztahuje.
  2. Kupující bere na vědomí, že podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze kromě jiného odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, upravené podle přání kupujícího nebo jeho osoby, z kupní smlouvy o dodávce zboží vystavené rychlé zkaze, která byla po dodávce smíchána neodvratně s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, který spotřebitel vyňal z obalu az hygienických důvodů nelze vrátit kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
  3. Nejedná se o případ uvedený v čl. 5.2 obchodních podmínek nebo o jiný případ, kdy kupní smlouva nelze zrušit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodávka několika částí, tato lhůta uplyne od dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být odesláno odesílateli v termínu uvedeném v předchozím odstavci. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využívat vzorový FORMULÁŘ, který tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu prodejce nebo prodejce elektronické pošty.
  4. V případě odstoupení od kupní smlouvy podle čl. 5.2 obchodních podmínek s kupní smlouvou od počátku ruší. Zboží musí být vráceno kupujícímu do 14 dnů od doručení smlouvy o odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupujícího náklady spojené s vrácením zboží kupujícím, a to iv případě, kdy zboží nemůže být vráceno svým charakterem obvyklým poštovním způsobem.
  5. V případě odstoupení od kupní smlouvy podle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodejce peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým přijal prodejce od kupujícího. Prodávající je rovněž oprávněn vrátit plnění poskytnutému kupujícímu již při vrácení zboží kupujícím nebo jiným způsobem, pokud kupující souhlasí s tím, že další náklady nevzniknou kupujícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodejce není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal kupujícímu.
  6. Nárok na náhradu škody vzniklých za zboží je prodejcem oprávněn jednostranně započítat proti kupujícímu nárok na vrácení kupní ceny.
  7. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanoveními § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je také prodejcem oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodejce kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu a bezhotovostně na účet určený kupujícím. 
  8. Je-li společně se zbožím poskytnuto kupujícímu dar, smlouva o dárcovství mezi kupujícím a kupujícím je uzavřena s rozvazovací podmínkou, že při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, darovací smlouva zaniká s tím, že kupující je povinen vrátit se kupujícím poskytnutý dar. Platí i pro případy odstoupení od smlouvy uskutečněné kupujícím podnikatelem.
 2. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  1. Přeprava objednaného zboží se uskuteční prostřednictvím:
   1. PPL 120, - do 50 kg.
   2. Uloženka 70, - do 20 kg.
   3. Česká pošta 160, - do 30 kg.
   4. Lahvový pivo 190, - (v ceně je i speciální krabice na pivo) max 20 x 0,5l nebo max 12 x 0,7l.
   5. V případě větší hmotnosti nebo velikosti účtujeme vždy další dopravné.
  2. Přepravce prodávajícího bude mít k dispozici kupujícího telefonní číslo v případě, že se nezapojí na daný adresář.
  3. Je-li podle kupní smlouvy kupující povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, kupující je povinen převzít zboží při dodání.
  4. V ceně zboží ani v ceně dopravy není zahrnuto výnos zboží a montáž zboží. 
  5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost bezodkladně oznámit dopravci. V případě, že došlo k neoprávněnému vniknutí obalu z vadou do přepravky, nemusí kupující převzít zásilku od přepravce.
  6. Doprava zboží zdarma u objednávky nad 5 000 Kč v případě jedné balení do 50 kg. Tým není dotčen čl. 6.3. těchto obchodních podmínek.
  7. Při převzetí zboží od přepravce přepravní společnosti kupujícího je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží nebo případně samotné zboží (a za tím účelem rozbalit) a před výtěžkem zboží v případě, že výnos zajišťuje kupující sám. Při zajištění výnosu prodávajícím je možné provést kontrolu po vynesení. V případě jakýchkoli závad je kupující povinen tyto informace neprodleně oznámit tomuto dopravci. V případě, že došlo k neoprávněnému vniknutí obalu z vadou do přepravky, nemusí kupující převzít zásilku od přepravce. O tomto musí kupující prodávajícího bezodkladně informovat.
  8. Ostatní dodatečné a dodací podmínky prodejce mohou upravit, pokud jsou vydávány od prodejce.
 3. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚN (REKLAMACE)
  1. Právo a povinnost smluvních stran se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů) .
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   1. má vlastnosti, které jsou dohodnuty stranami a nejsou dohodnuty, má vlastnosti, které prodejce nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy,
   2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvede nebo ke kterému zboží tohoto druhu obvykle používá,
   3. a) jakost nebo výkon schváleného vzorku nebo prototypu,
   4. je zboží v odpovídající množství, míře nebo hmotnosti a
   5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  3. Ustanovení uvedená v čl. V případě použitého zboží na vadu odpovídá míra užívání nebo zbytečné ztráty zboží, které byly zbožím při převzetí od kupujícího nebo v případě, že je to z povahy zboží.
  4. Pokud během šesti měsíců od převzetí zjistí, že zboží bylo vadné již při převzetí.
  5. V případě, že kupující zjistí, že zboží má vadu, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně a následně telefonicky oznámit prodejci na adresu jeho sídla nebo na elektronickou adresu info@pivoteka.cz a na tel. C. +420 777 267 031. 
  6. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady (reklamovat zboží) v době 24 měsíců od převzetí zboží, není-li uvedeno jinak. 
   1. Právo z vadného plnění uplatňuje kupující u prodejce na adrese PIVOTÉKA sro Dolní novosadská 46/48 Olomouc 779 00
   2. Kupující je povinen vydat kupujícímu bez zbytečného odkladu po uplatnění nároku z nesprávného plnění kupujícím písemné potvrzení o tom, kdy kupující uplatnil právo, jaký je obsah reklamace a jaký způsob vymáhání reklamace požaduje kupující. Lhůta pro vyřízení reklamace je nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím, pokud prodejce s kupujícím nedosáhne delší lhůty. V případě, že kupující neposkytne prodejci spolupůsobení, tj. dodání všech podkladů pro posouzení reklamace, neresžíte prodejce lhůta pro rozhodnutí a vyřízení reklamace stanovená zákonem.
   3. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodejce obdržel od kupujícího reklamované zboží. Kupující - spotřebitel doručí na vlastní náklady a riziko reklamovaný výrobek na adresu PIVOTÉKA sro Dolní novosadská 46/48 Olomouc 779 00
   4. Zboží musí být v úplném stavu. Je vhodné zboží zasílat v původním obalu nebo vyhovující přepravní obal, protože prodejce nezaručuje případné mechanické poškození před přijetím zboží. Každá položka je kupujícím - spotřebitel povinen prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodejce a uvést přesné popis závad a frekvenci výskytu. 
   5. Reklamace je za vyřízenou považována okamžikem, kdy o této skutečnosti prodávající informuje kupujícího - telefonicky, SMS nebo e-mail kupujícího při uplatnění reklamace. Tato skutečnost oznamuje prodejci kupujícímu do 30 dnů bez ohledu na to, zda byla reklamace zamítnuta nebo uznána. 
   6. Pokud bude reklamace uznána, má kupující - spotřebitel nárok na náhradu nákladů spojených s uplatněním reklamace (např. Náklady na poštovné, dopravu) v požadované výši. Použijí se pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. Náklady za poštovné). O vyplacení nákladů je nutné požadovat bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 1 měsíce od vyřízení reklamace. Pokud bude reklamace zamítnuta, nese náklady na uplatnění reklamace (např. Náklady na poštovné, dopravu) kupující - spotřebitel sám. 
   7. REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ
 4. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Kupujúci nabývá vlastnictví zboží za zaplacení celé kupní ceny zboží.
  2. Prodávající není ve vztahu k kupujícímu vázán žádnými kodexy chování podle ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodejci prostřednictvím elektronické adresy info@pivoteka.cz. Informace o vyřízení reklamace kupujícího zašlou kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího.
  4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line, která se nachází na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr, je možné využít při řešení sporů mezi kupujícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line ao změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22 / ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dohled nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změn okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46 / ES (dále jen " nařízení GDPR ") zpracováním oso

Soukromí a cookies

Soukromí a cookies

Základní shrnutí 

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoli operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádí s osobními údaji, automatizovaně nebo jinými prostředky, zejména shromažďováním, ukládáním na nosiče informací, zpřístupněním, úpravou nebo změnou, vyhledáváním, používáním, přenosem, šířením, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace. 

Souhlasíte s zpracováním vašich osobních údajů a dáváte společnosti PIVOTÉKA sropro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro realizaci jiných marketingových aktivit vůči vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete níže.

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
  1. PIVOTÉKA sro, sídlo: Dolní novosadská 48/46, Nové Sady, 779 00 Olomouc Spisová značka: C 55234 vedená u Krajského soudu v Ostravě, identifikační číslo: 29459826 (dále jen " správce ").
  2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování PIVOTÉKA sro Dolní novosadská 46/48 Olomouc 779 00 , adresa elektronické pošty info@pivoteka.cz, telefon +420 777 267 031.
  3. Správce nemenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 2. ROZSAH, ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Objednací formulář
   1. Prostřednictvím objednávkového formuláře máte možnost uvést své osobní údaje, které slouží k vyřízení objednávky na stránkách www.pivoteka.cz . V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem oprávnění (právního titulu) uvedeného zde:
   2. Účel: Vyřízení objednávek, včetně placení a dodání zboží
    1. Rozsah zpracovávaných informací: Jméno, příjmení, e-mailový kontakt, telefonní kontakt, adresa pro doručení, adresa pro fakturaci,
    2. Právní doložka: Nezbytnost pro splnění smlouvy.
   3. Účel: Vedení účetnictví
    1. Rozsah zpracovávaných informací: Osobní a fakturační údaje.
    2. Právní titul: Plnění právních povinností.
   4. Účel: Zaslání nabídek produktů a služeb Naší společnost
    1. Rozsah zpracovávaných informací: e-mailový kontakt.
    2. Právní titul: Oprávněný zájem spočívající v zasílání obchodních sdělení svým předchůdcům podle zákona č. 480/2004 Sb., O některých službách informační společnosti. Kdykoliv se můžete odhlásit od zasílání newsletteru v každém e-mailu, který jste obdrželi.
  2. Marketing - zasílání informačních bulletinů
   1. Účel: zasílání informačních bulletinů
    1. Rozsah zpracovávaných informací: e-mailový kontakt.
    2. Právním základem zpracování vašich osobních údajů je souhlas s tímto správcem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46 / ES (dále jen " nařízení ").
  3. Kontaktní formulář 
   1. Účel: Zodpovězení dotazu
    1. Jméno, příjmení, e-mailový kontakt, obsah zprávy.
    2. Právním základem zpracování vašich osobních údajů je souhlas s tímto správcem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46 / ES (dále jen " nařízení ").
 3. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy správcem, se liší podle jednotlivých účelů zpracování a jsou uloženy po nezbytně nutnou dobu:
   1. Účel: Vyřízení objednávek, včetně placení a dodání zboží 
    1. Doba zpracování: 10 let.
   2. Účel: Zaslání nabídek produktů a služeb 
    1. Doba zpracování: 5 let.
   3. Účel: Zodpovězení dotazu Subjektu údajů 
    1. Doba zpracování: 1 rok.
 4. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme jako správce . To znamená, že my určujeme shora vymezené účely, pro které shromažďujeme vaše osobní údaje, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.
   1. Další příjemci vašich osobních údajů budou:
    1. Poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií, podpory a souvisejících služeb pro naše vnitřní procesy,
    2. poskytovatelé SMS, e-mailových a dalších komunikačních nástrojů při zpracovávání osobních údajů pro zprostředkování naší komunikace s vámi,
    3. účetní, daňoví poradci.
  2. Správce nemá v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizace.
 5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
  1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo vymazání vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů a práva na přenositelnost vašich osobních údajů.
  2. Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů před takovým odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následovně:
   1. Marketing - zasílání informačních bulletinů 
    1. Souhlas můžete zrušit přímo v odesílaném e-mailu.
   2. Zodpovězení dotazu Subjektu údajů
    1. Souhlas můžete zrušit na e-mailovou adresu info@pivoteka.cz.
  3. Pokud byste se domníval (a), že zpracování vašich osobních údajů bylo porušeno nebo je porušeno nařízením, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete vznést prostřednictvím kontaktů na Úřad pro ochranu osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006 .
  4. V případě udělení souhlasu nemáte povinnost poskytovat osobní údaje. Poskytnutí vašich osobních údajů není zákonným nebo smluvním požadavkem ani není požadavek, který je nutný k uzavření smlouvy.
  5. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracovává Naše společnost a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na jakou dobu, jaká jsou jejich zpracování, na koho je přístupná a zda je používán k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje). Žádost můžete zaslat na email info@pivoteka.cz.
  6. Vaším právem je také právo na výmaz osobních údajů, které společnost uchovává a zpracovává o Vaší osobě. Aby bylo možné vymazání požadovat, musí být jeden z následujících důvodů:
   1. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny nebo zpracovány,
   2. vaše osobní údaje zpracovává Naše společnost protiprávně,
   3. odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo provedeno zpracování vašich osobních údajů a nemáme žádné jiné oprávnění, dále zpracováváme tyto osobní údaje,
   4. vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení),
   5. vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že náš oprávněný zájem převáží vaše právo na vymazání, 
   6. existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů,
   7. naše společnost zpracovává osobní údaje dítěte, aniž by bylo uděleno rodičovské souhlas k takovému zpracování.
   8. Dovolujeme si Vás upozornit, že může dojít k situaci, kdy vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě vašeho odvolání souhlasu s zpracováním osobních údajů nebo na vaše žádosti o vymazání osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po zpracování vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V případě, kdy nastane tato situace, Vám společnost bude informovat o důvodech, na jejichž základě nelze vaše osobní údaje vymazat, a to na základě výslovné žádosti o smazání osobních údajů.
  7. Máte kdykoli právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se týká profilování tohoto přímého marketingu. Pokud vyvstanete námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovány.
 6. COOKIES
  1. Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, odkud přicházíte a přicházíte díky některému z našich partnerů. Použití cookies pro měření návštěvnosti webu, affiliate a přizpůsobení zobrazení stránek považujeme za oprávněného zájmu správce, protože jsme přesvědčeni, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Definici naleznete např. Na tuto adresu : https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs
  2. Cookies pro cílené reklamy budou zpracovány pouze na základě vašeho souhlasu. 
  3. Naše webové stránky lze také procházet v režimu, který neumožňuje sběr osobních údajů. Nelze však dokončit objednávku, protože tato data jsou nezbytná pro předávání informací mezi systémy. Více o dokončení objednávky se dozvíte v našich obchodních podmínkách.
  4. Používání souborů cookie můžete zakázat na svém počítači. Jak?
   1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz
   2. Google Chrome: https://support.google.com/
   3. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/ 
   4. Opera: help.opera.com 
   5. Safari: https://support.apple.com/
  5. Koho využíváme pro zpracování? 
   1. Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlo 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírované soubory cookie jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=cs . Všechny takto získané údaje budou zpracovány anonymně.
   2. Služby Google Adwords, Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko v souladu se zásadami ochrany soukromí, které jsou k dispozici na adrese https://privacy.google.com/businesses/processorterms / . Všechny takto získané údaje budou zpracovány anonymně.
   3. Služby Seznam zboží.cz , provozovamné Seznam.cz, as, IČO: 261 68 685, se sídlem Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ: 150 00 v souladu se Zásadami ochrany soukromí na adrese https://napoveda.seznam.cz/ cz / zbozi / napoveda-pro-internetove-obchody / podminky-pokrocile-mereni-konverzi /
   4. Služby Seznam sklik.cz , provozovamné Seznam.cz, as, IČO: 261 68 685, se sídlem Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ: 150 00. Z odkazu můžete odhlásit zde: http://www.imedia.cz / bez cookies
   5. Služby heureka.cz , Heuréka, provozované společností Heureka Shopping sro, sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 - Karlín; v souladu se zásadami ochrany soukromí, dostupnými na adrese https://www.heurekashopping.cz/resources/attachments/p0/60/vop-uzivani-portalu-heurekacz-pro-obchodniky-final-1.pdf . Všechny takto získané údaje budou zpracovány anonymně.
   6. Služby Facebook Pixel , provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírované soubory cookie jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese https://www.facebook.com/full_data_use_policy . Všechny takto získané údaje budou zpracovány anonymně.
   7. Služby Adform adform.com , Adform A / S, Wildersgade 10B, sal. 1 DK 1408 Copenhagen K, Dánsko, Sesbírované soubory cookie jsou následně společností Adform A / S, v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů , které jsou k dispozici na https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/ Všechna takto získaná data budou zpracovány anonymně.
   8. Služby Hotjar Limited, soukromá společnost s ručením omezeným registrovaná podle Maltských zákonů pod obchodním číslem C 65490 se sídlem na úrovni 2, obchodní centrum St Julian's, ulice Elia Zammit 3, St Julian's STJ 1000, Malta se Zásadami ochrany soukromí, dostupné na adrese https://www.hotjar.com/legal . Všechny takto získané údaje budou zpracovány anonymně.